Dogana Podcast  Podcast Artwork Image
Dogana Podcast +
Become a supporter of the show!
Support
Starting at $3/month

Dogana Podcast

Aydin Sahba Yaqouby

                            !به پادکست دوگانه خوش آمدید

دوگانه، پناهگاهی‌است امن، برای دختران افغانستان. پناهگاهی که بتوانند از تجربه‌های روزمره، ناشی از تحمیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، و موفقیت‌‌‌های شان در چنین اوضاع سخن بگویند. ما در این مکان مجازی به دنبال راه اندازی گفتگو‌هایی هستیم که راه و بسر همبسته‌گی مان را فراهم سازد. از این طریق می‌خواهیم از چالش‌ها و مشکلاتی آگاه شویم که زنان و دختران هم‌ سن و سال ما با آن‌ها دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. در جامعه‌ی سنتی افغانستان، سخن گفتن از مسایل زنان و دختران، از ترس، اضطراب، شجاعت و حتا امید و آرزو‌های شان غالبا تابو تلقی می‌شود. به باور ما، پرهیز از گفتگو در رابطه به این موارد، می‌تواند آسیب‌رسان و زیانبار واقع گردد. ازین‌رو، برآنیم که رشته گفتگو‌هایی را پیرامون موضوعات گوناگون مرتبط به زنان و دختران آغازگر شویم؛ از چالش‌ها، فرصت‌ها، اهداف و امید‌‌های متشرک مان به راحتی حرف بزنیم. 

امید داریم که پادکست دوگانه، روزنه‌یی شود برای دختران افغانستان تا صدای همدیگر را شنیده در این مبارزه احساس ترس و تنهایی نکنند. 

 در دوگانه، گفتنی‌ها بسیار است؛

!هر جمعه‌شب منتظر یک صدای نو باشید

Episodes