Dogana Podcast

آیدین با صدف شریف زاده

August 22, 2023 Aydin Sahba Yaqouby Season 1 Episode 1
آیدین با صدف شریف زاده
Dogana Podcast
More Info
Dogana Podcast
آیدین با صدف شریف زاده
Aug 22, 2023 Season 1 Episode 1
Aydin Sahba Yaqouby

در نخستین قسمت از پادکست دوگانه با صدف شریف زاده، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال افغانستان  حرف زدم.  اینجا صدف  شجاعانه از ترس، دغدغه، و امیدش برای فردا  حرف می زند، داستان های   از عشق  و مبارزه  اش  برای   فوتبال  قصه می کند و از سختی های مهاجرت در پرتگال می گوید. صدف در این پادکست درد، امید و مبارزه را با هم آمیخته،  برای  شنوندگانش بی باکانه زندگی خود را روایت می کند.  صدای  صدف صدای همه ی دختران افغانستان است  

Support the Show.

Dogana Podcast +
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

در نخستین قسمت از پادکست دوگانه با صدف شریف زاده، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال افغانستان  حرف زدم.  اینجا صدف  شجاعانه از ترس، دغدغه، و امیدش برای فردا  حرف می زند، داستان های   از عشق  و مبارزه  اش  برای   فوتبال  قصه می کند و از سختی های مهاجرت در پرتگال می گوید. صدف در این پادکست درد، امید و مبارزه را با هم آمیخته،  برای  شنوندگانش بی باکانه زندگی خود را روایت می کند.  صدای  صدف صدای همه ی دختران افغانستان است  

Support the Show.