Dogana Podcast

آیدین با فلورانس پویا

September 08, 2023 Aydin Sahba Yaqouby Season 1 Episode 2
آیدین با فلورانس پویا
Dogana Podcast
More Info
Dogana Podcast
آیدین با فلورانس پویا
Sep 08, 2023 Season 1 Episode 2
Aydin Sahba Yaqouby

در این قسمت از دوگانه با فلورانس پویا، کاپیتان تیم ملی رباتیک افغانستان حرف زدم. او از آغازش سفرش با تیم رباتیک قصه می کند و از خاطرات تلخ و شیرین شش سال حضورش با یکی از پر آوازه ترین گروه دختران افغانستان می گوید. فلورانس در میان گفته هایش هچنان از آروز هایش حرف می زند و می گوید تنها خواسته و امیدش در زمان حال  اینست که روزی دختران افغانستان دوباره به مکتب برگردند.  در صدای فلورانس امید و دلهره را می شود یکجا دید، صدای او صدای همه دختران افغانستان است

Support the Show.

Dogana Podcast +
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

در این قسمت از دوگانه با فلورانس پویا، کاپیتان تیم ملی رباتیک افغانستان حرف زدم. او از آغازش سفرش با تیم رباتیک قصه می کند و از خاطرات تلخ و شیرین شش سال حضورش با یکی از پر آوازه ترین گروه دختران افغانستان می گوید. فلورانس در میان گفته هایش هچنان از آروز هایش حرف می زند و می گوید تنها خواسته و امیدش در زمان حال  اینست که روزی دختران افغانستان دوباره به مکتب برگردند.  در صدای فلورانس امید و دلهره را می شود یکجا دید، صدای او صدای همه دختران افغانستان است

Support the Show.