Dogana Podcast

آیدین با فاطمه امیری

September 30, 2023 Aydin Sahba Yaqouby Episode 3
آیدین با فاطمه امیری
Dogana Podcast
More Info
Dogana Podcast
آیدین با فاطمه امیری
Sep 30, 2023 Episode 3
Aydin Sahba Yaqouby

این هفته مهمان من در دوگانه،  فاطمه امیری، یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی کاج  است. دقیقا یک سال پیش از امروز، مرکز آموزشی کاج، واقع در دشت برچی کابل مورد یک حمله هدفمند تروریستی  قرار گرفته، منجر به کشته و زخمی شدن بیش از صد دانش  آموز هزاره گردید. امروز فاطمه با من نشسته، از آن روز تاریک و خونین می گوید:  چشمان  پر از خشم انتحاری کننده را به یاد می آورد  و ازلحظه انفجار و وحشت بعدش می گوید.  درد، ماتم و سختی را که فاطمه از آن  قصه می کند، من با هیچ واژه و جمله ی جز اشک  و اندوه نتوانسته ام جمع بندی کنم. 
فاطمه باورمند است که کاج امروز فرار تر از هر چیزی مبدل به یک خیزش و جنبش مردمی علیه نسل کشی هزاره ها شده است، او می گوید رویا های  شهدای کاج  امروز  درون او و همه ی هم نسلی هایش جرقه می زند. صدای فاطمه صدای همه ی دختران افغانستان است، نگذارید فراموش شوند. 


Support the Show.

Dogana Podcast +
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

این هفته مهمان من در دوگانه،  فاطمه امیری، یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی کاج  است. دقیقا یک سال پیش از امروز، مرکز آموزشی کاج، واقع در دشت برچی کابل مورد یک حمله هدفمند تروریستی  قرار گرفته، منجر به کشته و زخمی شدن بیش از صد دانش  آموز هزاره گردید. امروز فاطمه با من نشسته، از آن روز تاریک و خونین می گوید:  چشمان  پر از خشم انتحاری کننده را به یاد می آورد  و ازلحظه انفجار و وحشت بعدش می گوید.  درد، ماتم و سختی را که فاطمه از آن  قصه می کند، من با هیچ واژه و جمله ی جز اشک  و اندوه نتوانسته ام جمع بندی کنم. 
فاطمه باورمند است که کاج امروز فرار تر از هر چیزی مبدل به یک خیزش و جنبش مردمی علیه نسل کشی هزاره ها شده است، او می گوید رویا های  شهدای کاج  امروز  درون او و همه ی هم نسلی هایش جرقه می زند. صدای فاطمه صدای همه ی دختران افغانستان است، نگذارید فراموش شوند. 


Support the Show.