Dogana Podcast

آیدین با شفیقه پریانی

November 23, 2023 Aydin Sahba Yaqouby Season 1 Episode 4
آیدین با شفیقه پریانی
Dogana Podcast
More Info
Dogana Podcast
آیدین با شفیقه پریانی
Nov 23, 2023 Season 1 Episode 4
Aydin Sahba Yaqouby

مهمان این هفته ی من  شفیقه پریانی، دختری است که پس از به قدرت آمدن طالبان  بر روی خیابان های کابل شجاعانه اعتراض کرده  و برای بازیابی حقوق انسانی دختران افغانستان جسورانه کنار زنان معترض  ایستاده است. اینجا شفیقه از آغاز اعتراض، از واهمه، ترس و شکنجه ی زندان طالبان، از ترامای واپسین و سرانجام امید و آروزیش برای دختران افغانستان قصه می کند. صدای شفیقه صدای همه ی دختران افغانستان است. 

Support the Show.

Dogana Podcast +
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

مهمان این هفته ی من  شفیقه پریانی، دختری است که پس از به قدرت آمدن طالبان  بر روی خیابان های کابل شجاعانه اعتراض کرده  و برای بازیابی حقوق انسانی دختران افغانستان جسورانه کنار زنان معترض  ایستاده است. اینجا شفیقه از آغاز اعتراض، از واهمه، ترس و شکنجه ی زندان طالبان، از ترامای واپسین و سرانجام امید و آروزیش برای دختران افغانستان قصه می کند. صدای شفیقه صدای همه ی دختران افغانستان است. 

Support the Show.